ES teismas liepė Lenkijai stabdyti teismo reformą
Eu­ro­pos Są­jun­gos aukš­čiau­sias teis­mas nu­ta­rė, kad Len­ki­ja pri­va­lo ne­del­siant su­stab­dy­ti sa­vo po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų, su­si­ju­sių su ša­lies Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų pen­si­nio am­žiaus ma­ži­ni­mu, tai­ky­mą.

Šiuo sprendimu, kuris gali dar labiau padidinti įtampą Briuselio ir Varšuvos santykiuose, Lenkija yra įpareigota į darbą sugrąžinti tuos Aukščiausiojo Teismo teisėjus, kurie buvo priversti išeiti į pensiją, sulaukę 65 metų.

Šį pakeitimą Europos Teisingumo Teismui apskundusi Europos Komisija tvirtino, kad šia reforma buvo pažeistas įstatymo viršenybės principas.

Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis Briuselyje pareiškė, kad jo vyriausybė į teismo sprendimą „atsakys jį peržiūrėjusi“.