ES teismas: Britanija gali sustabdyti „Brexit“
Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė tu­ri tei­sę vie­na­ša­liš­kai at­šauk­ti sa­vo pra­ne­ši­mą apie ke­ti­ni­mą iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir to­kiu bū­du su­stab­dy­ti „Bre­xit“ pro­ce­są, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas (ETT).

„Tokio atšaukimo, nuspręsto remiantis nacionalinės konstitucijos reikalavimais, poveikis būtų toks, kad Jungtinė Karalystė liktų Europos Sąjungoje nepakitusiomis sąlygomis dėl jos, kaip valstybės narės, statuso“, – sakoma Bendrijos aukščiausiosios teismo institucijos išaiškinime, paskelbtame pagal grupės Škotijos politikų pateiktą užklausimą.

ETT pranešime spaudai aiškinama, kad ši galimybė išlieka, kol nėra įsigaliojusi ES ir pasitraukti siekiančios Bendrijos narės išstojimo sutartis arba tuo atveju, jeigu tokia sutartis nebuvo sudaryta ir jeigu nėra sukakęs dvejų metų laikotarpis nuo ketinimų išstoti oficialaus pareiškimo.