ES: Rusija mažai tenuveikė, kad sankcijos būtų atšauktos
Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja, įsi­pa­rei­go­ju­si lai­ky­tis Mins­ko tai­kos su­si­ta­ri­mų, tu­rin­čių už­baig­ti konf­lik­tą Ukrai­no­je, ne­pa­da­rė nie­ko, kad Bend­ri­ja at­ei­nan­čio mė­ne­sio ga­le at­šauk­tų Mask­vai tai­ko­mas sank­ci­jas.

F. Mogherini sakė žurnalistams, kad „kol kas nematome jokio rezultato“.

ES sankcijas Rusijai paskelbė 2014 metais, reaguodama į Maskvos įvykdytą Ukrainai priklausančio Krymo aneksiją.

Priemonės, nutaikytos į Rusijos ekonomiką, turėtų liautis galiojusios liepos 31 dieną. Sprendimas jas panaikinti priklausys nuo ES vertinimo, ar Rusija laikosi 2015 metais sudarytų Minsko taikos susitarimų.

Ukrainos, Rusijos, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai šį mėnesį buvo susitikę aptarti, kaip užbaigti susirėmimus, tebevykstančius Ukrainos rytuose tarp Kijevo vyriausybės pajėgų ir Maskvos remiamų separatistų.

Šis konfliktas nusinešė jau daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių.