ES rengia naujas sankcijas Assado bendrams
Eu­ro­pos Są­jun­ga pir­ma­die­nį į sank­ci­jų „juo­dą­jį są­ra­šą“ įtrau­kė Si­ri­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą ir dar še­šių mi­nis­te­ri­jų nau­jus va­do­vus, pri­si­dė­ju­sius prie pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do (Ba­ša­ro Asa­do) „žiau­rių rep­re­si­jų“ prieš ci­vi­lius gy­ven­to­jus.

Europos Vadovų Taryba nurodė, kad į B. al Assado vyriausybę lapkritį paskirtiems ministrams taikomas draudimas keliauti ir turto įšaldymas.

„Taryba šiandien į fizinių ir juridinių asmenų sąrašą, kuriems taikomos Sirijos režimui ir jo rėmėjams įvestos varžančios priemonės, įtraukė dar septynis ministrus“, – sakoma Bendrijos valstybių narių lyderius vienijančios tarybos pranešime.

Šiuo metu dėl „žiaurių represijų“ prieš civilius gyventojus Sirijoje ir ryšių su B. al Assado režimu Briuselis yra paskelbęs sankcijas 277 žmonėms.

Sankcijų sąrašą papildė Sirijos vidaus reikalų ministras generolas majoras Mohammadas Khaledas al Rahmounas (Mohamadas Chaledas Rahmunas) ir turizmo ministras Mohammadas Rami Radwanas (Mohamadas Ramis Radvanas).

Dar penki nauji į jį įtraukti asmenys yra švietimo ministras Imadas Muwaffaqas al Azabas (Imadas Muvafakas Azabas), aukštojo mokslo ministras Bassamas Bashiras Ibrahimas (Basamas Baširas Ibrahimas), komunikacijų ir apgyvendinimo ministras Iyadas Mohammadas al Khatibas (Ijadas Mohamadas Chatibas) ir pramonės ministras Mohammadas Maenas Zein al Abidin Jazba (Mohamadas Maenas Zein Abidin Džazba).

ES sankcijos taikomos ir 72 organizacijoms.

Nuo 2011 metų gruodžio 1 dienos Europos Sąjungos Sirijai įvestos sankcijos yra peržiūrimos kasmet. Artimiausias jų peržiūrėjimas numatytas birželio 1 dieną.

Šiuo metu Sirijai įvestos bloko sankcijos taip pat apima naftos embargą, tam tikrų investicijų apribojimus, Sirijos centrinio banko lėšų įšaldymą ir įrangos, kuri gali būti naudojama represijoms, eksporto suvaržymą.

Nuo Sirijos pilietinio karo pradžios 2011 metais, kai Damaskas pamėgino jėga numalšinti įsiplieskusius antivyriausybinius protestus, iš viso žuvo per 360 tūkst. žmonių.