ES reikia migracijos politikos pertvarkos: Ispanijos ministrė
Is­pa­ni­jos mig­ra­ci­jos mi­nis­trė sek­ma­die­nį par­eiš­kė, kad „A­qua­rius“ lai­vo is­to­ri­ja, ku­rios me­tu šim­tai iš­gel­bė­tų mig­ran­tų tu­rė­jo sa­vai­tę plau­kio­ti Vi­dur­že­mio jū­ro­je ieš­ko­da­mi uos­to, ku­ria­me ga­lė­tų pri­siš­var­tuo­ti, ro­do, kad Eu­ro­pos Są­jun­gai rei­kia im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­kos pert­var­kos.

Ministrė Magdalena Valerio radijui „Cope“ teigė, kad ES privalo pripažinti, jog jai „reikalinga sistema, kuri atitiktų šių laikų poreikius“.

Pasak M. Valerio, naujasis Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pasiūlė saugų prisišvartavimą 630-iai „Aquarius“ laivo išgelbėtų migrantų, nes „šių žmonių nebuvo galima palikti Viduržemio jūroje, kur jų galbūt net laukė mirtis“.

Ispanija nusprendė migrantus įsileisti po to, kai jų neįsileido Italija ir Malta. „Aquarius“ su migrantais sekmadienį prisišvartavo Valensijos uoste.

Imigracija bus viena iš svarbiausių temų ES viršūnių susitikime birželio 28–29 dienomis.