ES pratęsė sankcijas Rusijai
Eu­ro­pos Są­jun­ga pir­ma­die­nį dar me­tams pra­tę­sė griež­tas sank­ci­jas, įves­tas dėl Ru­si­jos 2014-ai­siais įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos. Sank­ci­jo­mis drau­džia­mas tam ti­kras eks­por­tas ir im­por­tas, be to, drau­džia­mos in­ves­ti­ci­jos ir ES įsi­kū­ru­sių kom­pa­ni­jų tu­riz­mo pa­slau­gos nuo Ukrai­nos at­plėš­ta­me Kry­me.

„(Europos Sąjungos) Taryba iki 2019 metų birželio 23-iosios pratęsė ribojamąsias priemones, (įvestas) reaguojant į Rusijos įvykdytą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją“, – sakoma bloko pareiškime.

„Praėjus ketveriems metams po Rusijos Federacijos įvykdytos Krymo Autonominės Respublikos ir Sevastopolio miesto neteisėtos aneksijos, ES pakartojo, kad nepripažįsta šio tarptautinės teisės pažeidimo ir toliau jį smerkia“, – sakoma pareiškime.

Sankcijos buvo įvestos po strateginę reikšmę turinčio Juodosios jūros pusiasalio aneksijos 2014 metų kovą.

Po aneksijos 2014 metų balandį Rytų Ukrainoje kilus Maskvos remiamų separatistų sukilimui, jau žuvo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.

ES tvirtina, kad Rusija turi atsakyti už paramą separatistams.

Tačiau Maskva sako, kad Briuselis padėjo nuversti teisėtą vyriausybę Kijeve, turėdama omenyje prorusiško prezidento nušalinimą 2014 metų vasarį, po tris mėnesius trukusių ir kartais kruvinų protestų.

Be priemonių dėl Krymo, ES taiko virtinę kitų sankcijų, susijusių su Rusijos veikla Ukrainoje, įskaitant skaudžias ekonomines sankcijas ir individualius kelionių draudimus bei turto įšaldymą daugiau kaip 150 asmenų.

Ukraina ir jos sąjungininkės Vakaruose kaltina Rusiją nukreipiant karius ir ginklus per Ukrainos sieną.

Maskva tai neigia, nors yra daugybė įrodymų, kad ji dalyvavo kovose, ir atvirai politiškai remia separatistus.