ES maisto saugos tarnyba Lenkijoje nustatė netinkamų dokumentų tvarkymo atvejų
Len­ki­jos že­mės ūkio mi­nis­tras Ja­nas Krzysz­to­fas Ar­da­nows­kis pra­ne­šė, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­ci­ja ra­do ne­tvar­kin­go do­ku­men­tų tvar­ky­mo at­ve­jų sker­dyk­lo­se, ta­čiau pre­ten­zi­jų dėl mė­sos ko­ky­bės ne­tu­ri.

ES inspekcija buvo atlikta praėjusį mėnesį po pranešimo žiniasklaidoje, kad iš vienos skerdyklos į keliolika šalių buvo eksportuota netinkamos jautienos.

J. K. Ardanowskis trečiadienį pareiškė, kad per atliktus patikrinimus virtinėje skerdyklų buvo atskleista daugybė netinkamo dokumentų tvarkymo problemų, kurias reikia spręsti, tačiau nenustatyta, kad mėsa galėtų kelti pavojų vartotojams.

Remiantis pranešimais žiniasklaidoje, kai kurios šalys, įskaitant Slovakiją ir Čekiją, sumažino lenkiškos jautienos importą ir sugriežtino importuojamos mėsos kokybės kontrolę.