ES kirto Krymo tiltą stačiusioms įmonėms
Eu­ro­pos Są­jun­ga an­tra­die­nį pra­plė­tė sa­vo sank­ci­jas Mask­vai – jos da­bar bus tai­ko­mos ir įmo­nėms, pa­dė­ju­sioms sta­ty­ti Ru­si­jos že­my­ni­nę da­lį su Krem­liaus anek­suo­tu Kry­mu su­jun­gu­sį til­tą, ku­ris, anot Bend­ri­jos, pa­žei­džia Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tą.

Anot ES, už vaidmenį statant Kerčės sąsiaurio tiltą, kurį gegužės mėnesį oficialiai atidarė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, bus areštuotas šešių įmonių ir organizacijų turtas bloko šalyse.

„ES įtraukė į sankcijų sąrašą dar šešis subjektus, prisidėjusius prie Kerčės tilto, sujungusio neteisėtai aneksuotą Krymą su Rusija, statymo“, – pareiškime pabrėžė Bendrijos valstybės narės.

„Savo veiksmais jie padėjo Rusijai tvirčiau kontroliuoti neteisėtai aneksuotą Krymo pusiasalį“, – priduriama pareiškime.

Šie veiksmai, nurodė ES, „savo ruožtu dar labiau pakerta Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę“.

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Petro Porošenka socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė sveikinantis ES sprendimą įvesti sankcijas tiems, kas „prisidėjo prie neteisėto Kerčės tilto statymo“.

Maskva savo ruožtu pasmerkė „ardomąją politiką, nukreiptą prieš Krymo gyventojus“.

Vakarai „skatina tuos, kas vykdo Krymo energetinę blokadą, ir persekioja tuos, kas stato civilinę infrastruktūrą“, Rusijos naujienų agentūrų išplatintuose komentaruose pareiškė šalies užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

Dvi iš šešių įmonių ir organizacijų, minimų ES oficialiajame leidinyje, yra kontroliuojamos verslininko Arkadijaus Rotenbergo – artimo V. Putino sąjungininko.

ES taip pat įvedė Maskvai sankcijų paketą už prorusiškų separatistų rėmimą Rytų Ukrainoje.

Iš viso šios ES sankcijos dabar taikomos 44 subjektams.

ES „juodajame“ sąraše dabar iš viso yra 155 žmonės, įskaitant keletą artimų V. Putino šalininkų, kuriems taikomas draudimas įvažiuoti į Bendrijos teritoriją ar kurių lėšos yra įšaldytos.

Bendrija žada ir toliau nepripažinti 2014-aisiais įvykusios Krymo aneksijos – ją nelegaliu Ukrainos teritorijos užgrobimu taip pat laiko ir provakarietiška vyriausybė Kijeve bei Jungtinės Valstijos.

Anksčiau būdavo sunku pasiekti pusiasalį iš pietinės Rusijos, kur pakeliui į perkėlas dažnai susidarydavo ilgos automobilių eilės. Vis dėlto keltai ne visada gali plaukti rūsčiomis žiemos sąlygomis, taigi paprasčiausias būdas nuvykti į aneksuotą teritoriją yra kelionė lėktuvu.