ES giria estų alkoholio politiką
Es­ti­jos siū­ly­mai dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos al­ko­ho­lio po­li­ti­kos per­mai­nų su­lau­kė pa­lan­kaus įver­ti­ni­mo Edin­bur­ge vy­ku­sia­me Eu­ro­pos ap­do­va­no­ji­mą už al­ko­ho­lio ža­los ma­ži­ni­mą (EA­RAH) tei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos kon­fe­ren­ci­jo­je, pra­ne­šė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Es­ti­jo­je.

Estija siūlymus Europos Komisijai kaip pakoreguoti ES alkoholio politiką pateikė pernai, akcentuodama problemą dėl pasienio prekybos alkoholiniais gėrimais tarp šalių, kurių alkoholio politikos turi esminių skirtumų.

Be to, Estija paragino Europos Komisiją įvesti vienodą ES alkoholinių gėrimų ženklinimą bei atšaukti 2011-aisiais alkoholio gamintojams įvestas nuolaidas.

Palankaus įvertinimo sulaukė tiek pačios Estijos vykdoma alkoholio politika, tiek ir jos iniciatyvos šioje srityje visos ES mastu, teigiama pranešime.