ES drausmina Kiprą ir Maltą
Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sin­gu­mo ko­mi­sa­rė kri­ti­kuo­ja kai ku­rių ša­lių „auk­si­nių pa­sų“ pra­kti­ką, kuo­met jais „ap­do­va­no­ja­mi“ tur­tin­gi žmo­nės iš už blo­ko ri­bų, ir ra­gi­na Bend­ri­jos na­res la­biau steng­tis, kad pi­lie­ty­bės ne­bū­tų su­tei­kia­mos nu­si­kal­tė­liams.

Briuselis teigia, kad pilietybė turėtų būti suteikiama tik tais atvejais, kai egzistuoja patvirtintas ryšys su atitinkama šalimi, tačiau teisė spręsti šiuos klausimus priklauso atskiroms valstybėms. Tarp sulaukusių daugiausiai kritikos šiuo klausimu buvo Malta ir Kipras.

Vokietijos dienraštis „Die Welt“ antradienį citavo ES teisingumo komisarę Vera Jourova, sakiusią, kad pilietybės suteikimas gali būti „rimta rizika saugumui“, nes ją gavusiems asmenims suteikiama tam tikrų teisių, įskaitant laisvą judėjimą 28 valstybių bloke.

Eurokomisarė sakė, jog „kai kurios šalys turi padaryti daugiau, kad pilietybė nebūtų suteikiama nusikaltėliams, norintiems pakenkti Europos saugumui arba užsiimti pinigų plovimu“.