ES aptars galimą atsaką į planuojamus JAV importo muitus
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį, ko­vo 7 d., pla­nuo­ja ap­tar­ti pa­dė­tį, ku­ri su­si­da­rė po to, kai Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pra­ne­šė apie pla­nus plie­no ir aliu­mi­nio im­por­tui įves­ti mui­tus. ES ke­ti­na ap­tar­ti ir ga­li­mas at­sa­ko­mą­sias prie­mo­nes, penk­ta­die­nį per trum­pą spau­do kon­fe­ren­ci­ją sa­kė ofi­cia­lus EK at­sto­vas Ale­xan­de­ris Win­ters­tei­nas.

„Komisija jau yra parengusi atsakomųjų priemonių Jungtinių Valstijų atžvilgiu, kad atkurtų pusiausvyrą. Kolegija (Europos Komisija – BNS) jas aptars ateinančią savaitę. Jeigu importo muitai europietiškai produkcijai tikrai bus padidinti, mes glaudžiai bendradarbiausime su mūsų partneriais, kad kaip galima greičiau pateiktume skundą Pasaulio prekybos organizacijai“, – sakė EK atstovas.

Spaudos konferencijos pradžioje A. Wintersteinas pacitavo EK pirmininko Jeanas-Claude‘o Junckerio pareiškimą dėl JAV planų.

A. Wintersteinas kelis kartus pakartojo EK pirmininko žodžius, kad Komisija yra pasirengusi reaguoti į JAV veiksmus „greitai, ryžtingai ir proporcingai“, remdamasi PPO taisyklėmis.

Anot EK atstovo, šiuo metu labai svarbu „nesėdėti rankų sudėjus“, kai Europos pramonei gresia griežtos priemonės.

Atsakydamas į klausimą dėl D. Trumpo pranešimo socialiniame tinkle „Twitter“, kad „prekybos karai yra gerai“, A. Wintersteinas, vengdamas tiesioginio atsakymo, pakartojo žinomą EK poziciją, kad, jos nuomone, tarptautinėje prekyboje negali būti laimėtojų ir pralaimėjusiųjų. Prekyba turi būti abipusiai naudinga, būti plėtojama siekiant visų rinkos dalyvių interesų ir būti paremta tarptautinėmis taisyklėmis, pavyzdžiui, PPO taisyklėmis.