EP pritarė humanitarinių vizų prieglobsčio prašytojams išdavimui
Eu­ro­pos Par­la­men­tas an­tra­die­nį Stras­bū­re pa­tvir­ti­no at­as­kai­tą dėl ini­cia­ty­vos Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rių am­ba­sa­doms tre­čio­sio­se ša­ly­se nuo ki­tų me­tų iš­da­vi­nė­ti hu­ma­ni­ta­ri­nes vi­zas, kad prie­globs­čio sie­kian­tys as­me­nys ne­ri­zi­kuo­tų gy­vy­be ban­dy­da­mi pa­siek­ti ES te­ri­to­ri­ją.

EP paprašė Europos Komisijos iki 2019 metų kovo 31 dienos pateikti įstatymo projektą dėl Europos humanitarinių vizų, su kuriomis būtų leidžiama atvykti į ES teritoriją – tik į vizą išdavusią bloko narę – su tikslu pateikti prašymą dėl tarptautinės apsaugos.

Ataskaitoje pažymima, kad 90 proc. asmenų, kuriems suteikiama tokia apsauga, į ES teritoriją patenka nelegaliai.

Nuo 2000 metų bandydami pasiekti ES žuvo maždaug 30 tūkst. žmonių.

Europarlamentarai pažymėjo, kad nepaisant įvairių diskusijų apie teisėtus ir nepavojingus kelius į Europą prieglobsčio prašytojams „ES iki šiol neturi suderintų taisyklių dėl saugaus įvažiavimo procedūrų“.