Emmanuelis Macronas ieško dialogo su Maskva variantų
Mask­va ir Par­yžius ga­li bend­ra­dar­biau­ti spren­džiant bet ko­kias tarp­tau­ti­nes prob­le­mas, taip pat ir ei­da­mos bend­rų ini­cia­ty­vų plė­to­ji­mo ke­liu, par­eiš­kė Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­kęs su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu Sankt Pe­ter­bur­ge.

„Mes palaikome tvirtus ryšius tarptautinės politikos srityje. Manau, kad šių ryšių dėka galime rasti sprendimą ir dirbti kartu visomis kryptimis, ar tai būtų Ukraina, Artimieji Rytai, Iranas, Sirija, ar tai būtų, kaip mes įsivaizduojame, daugiašaliai metodai tarptautinėje politikoje“, – pabrėžė E. Macronas.

„Manau, kad galime dirbti kartu konsoliduodami mūsų pajėgas ir plėtodami bendras iniciatyvas“, – kalbėjo Prancūzijos prezidentas.

Kalbėdamas E. Macronas į V. Putiną kreipėsi „tu“. Jis padėkojo Rusijos vadovui už kvietimą atvykti į Sankt Peterburgą ir priminė paskutinį panašų jų susitikimą Versalyje.

„Praėjo metai. Praėjusių metų rudenį aš nusprendžiau priimti tavo kvietimą atvykti į Sankt Peterburgą. Ir šiandien tuo labai džiaugiuosi“, – kalbėjo E. Macronas.

Jis sutiko su V. Putino žodžiais, kad Rusijos ir Prancūzijos dvišaliuose ekonominiuose santykiuose „pastebimas nuolatinis augimas“ ir pažadėjo, kad po derybų šalys pasirašys virtinę svarbių sutarčių įvairiose srityse.