EK vadovas: JAV neteko galios kaip tarptautinių santykių subjektas
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vas Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad va­do­vau­jant pre­zi­den­tui Do­nal­dui Trum­pui Jung­ti­nės Vals­ti­jos at­su­ka nu­ga­rą dau­gia­ša­liams san­ty­kiams ir drau­giš­kam bend­ra­dar­bia­vi­mui „su to­kiu nuo­žmu­mu, ku­ris mus tik ste­bi­na“.

Pasak J.-C. Junckerio, D. Trumpui nusprendus pasitraukti iš Irano branduolinės sutarties, Jungtinės Valstijos „nebenori bendradarbiauti su kitomis pasaulio dalimis“.

Kreipdamasis į Belgijos Flamandų regiono parlamentą EK vadovas sakė, kad dabar Europos Sąjunga turi perimti atsakomybę iš Jungtinių Valstijų.

„Dabar mes turime pakeisti Jungtines Valstijas, kurios neteko galios kaip tarptautinių santykių subjektas ir ilgainiui (neteks) įtakos“, – sakė J.– C. Junckeris.