EK vadovas atmeta „Brexit“ susitarimo persvartymo galimybę
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­kas Jea­nas Clau­de­‘as Junc­ke­ris šią sa­vai­tę su­rengs dau­giau su­si­ti­ki­mų su bri­tų mi­nis­tre The­re­sa May, ta­čiau jis at­me­ta ga­li­my­bę iš nau­jo de­rė­tis dėl lap­kri­tį pa­siek­to „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mo, sie­kiant už­ti­krin­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­to par­amą šiai su­tar­čiai. 

EK atstovas Margaritis Schinas pirmadienį sakė, kad pateiktas „Brexit“ susitarimas „yra geriausias ir vienintelis įmanomas“.

Th. May iš visų jėgų stengiasi įtikinti Britanijos įstatymų pritarti jos vyriausybės pasiektai skyrybų su ES sutarčiai, tačiau praėjusį mėnesį jai teko atidėti balsavimą Vestminsteryje, nes vyriausybės laukė neabejotinas pralaimėjimas.

Didžiosios Britanijos parlamentas dėl „Brexit“ sutarties turėtų balsuoti kitą savaitę.

Britanijoje yra tikinčių, kad šį susitarimą dar galima pakoreguoti, tačiau M. Schinas pirmadienį pareiškė, kad „susitarimas persvarstytas nebus“.