Donaldo Trumpo advokatas sės už grotų
Bu­vęs JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­vo­ka­tas ir rei­ka­lų tvar­ky­to­jas Mi­chae­las Co­he­nas, ku­ris kaž­ka­da sa­kė, kad „priim­tų kul­ką“, skir­tą jo bo­sui, tre­čia­die­nį bu­vo nu­teis­tas tre­jus me­tus ka­lė­ti už vir­ti­nę nu­si­kal­ti­mų, įskai­tant iš­mo­kų už ty­lą dviem mo­te­rims or­ga­ni­za­vi­mą D. Trum­po nu­ro­dy­mu.

Nuosprendis atitinka tai, ko prašė federaliniai kaltintojai. Jam nurodyta pareigūnams prisistatyti kovo 6 dieną.

M. Cohenas, kuris prie gynybos stalo stovėjo vienas, teisėjui paskelbus nuosprendį papurtė galvą ir trumpam užsimerkė.

JAV apygardos teisėjas Williiamas H. Pauley III sakė, kad M. Cohenas nusipelno šiokio tokio įvertinimo dėl vasarą priimto sprendimo pripažinti kaltę ir bendradarbiauti su federaliniu tyrimu dėl rusų pastangų paveikti JAV prezidento rinkimus, bet jo pagalba „nenubraukia jo nusikaltimų“.

„Atrodo, kad kažkuriuo metu ponas Cohenas prarado savo moralinį kompasą, – sakė teisėjas. – Kaip teisininkas p. Cohenas turėjo žinoti.“

Prieš pat nuosprendžio paskelbimą M. Cohenas teisėjui sakė, kad jį blogu keliu nuvedė lojalumas D. Trumpui.

„Tai mano aklas lojalumas šiam žmogui nuvedė mane tamsos, o ne šviesos keliu, – sakė jis. – Jaučiau pareigą dangstyti jo nešvarius žygius.“