Donaldas Tuskas Balkanams narystės ES nežada
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas ket­vir­ta­die­nį pa­ti­ki­no Va­ka­rų Bal­ka­nų re­gio­no vals­ty­bių ly­de­rius, kad per vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą So­fi­jo­je pa­tvir­tin­ta ry­šių tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ir šių ša­lių plė­to­ji­mo prog­ra­ma nė­ra pa­kai­ta­las ar al­ter­na­ty­va ža­dė­tam jų pri­ėmi­mui į Bend­ri­ją.

„Kad išvengtume painiavos, leiskite man kuo aiškiau pasakyti: tarpusavio ryšių stiprinimo programa nėra nei ES plėtros alternatyva, nei pakaitalas“, – pareiškė D. Tuskas po Sofijoje vykusio viršūnių susitikimo, kuriame dalyvavo 28 Bendrijos narių lyderiai ir Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Makedonijos, Serbijos bei Juodkalnijos vadovai.

„Tai yra būdas efektyviau negu anksčiau išnaudoti laiką tarp šiandienos ir rytojaus, kad mūsų piliečiai ir įmonės nelauktų, kada išryškės visi integracijos į ES privalumai, – pridūrė jis. – Nematau kitos Vakarų Balkanų ateities kaip tik ES sudėtyje. Alternatyvų nėra, planas „B“ neegzistuoja. Vakarų Balkanai yra neatskiriama Europos dalis ir priklauso mūsų bendruomenei.“

D. Tuskas pabrėžė, kad priimtoje prioritetų programoje numatyta stiprinti ES ryšius su Vakarų Balkanų regionu bei tarpusavio ryšius šio regiono viduje. Kalbama apie žmogiškus, ekonominius, skaitmeninius ir infrastruktūrinius ryšius.

Viršūnių susitikimo dalyviai, be kita ko, susitarė padvigubinti programos „Erasmus+“ kvotas, kad kuo daugiau studentų iš Vakarų Balkanų regiono galėtų mokytis ES. Taip pat sutarta stengtis sumažinti tarptinklinio ryšio tarifus, sukurti palankesnes sąlygas privačioms investicijoms, taikyti geresnes bankų garantijas.