Donaldas trumpas sutarė dėl laikinų paliaubų su demokratais
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį pa­skel­bė su­da­ręs trum­pa­lai­kį su­si­ta­ri­mą su Kong­re­so de­mo­kra­tais, at­ve­rian­tį ke­lią trims sa­vai­tėms iš nau­jo ati­da­ry­ti fe­de­ra­li­nes ins­ti­tu­ci­jas ir už­baig­ti il­giau­sią vi­sų lai­kų JAV vy­riau­sy­bės už­da­ry­mą.

„Pasiekėme susitarimą užbaigti uždarymą ir iš naujo atidaryti federalinę vyriausybę, – sakė D. Trumpas. – Netrukus pasirašysiu teisės aktą, atidarantį mūsų vyriausybę trims savaitėms, iki vasario 15-osios.“

Federalinės įstaigos iš dalies buvo uždarytos, nes demokratai, įnirtingai besipriešinantys D. Trumpo reikalavimui skirti lėšų sienos Meksikos pasienyje statyboms, blokuoja nutarimą dėl vyriausybės finansavimo.

Šįkart D. Trumpas, nors ir gynė savo sienos projektą, kurį jo dešiniosios stovyklos rinkėjai laiko itin svarbiu 2016-ųjų prezidento rinkimų kampanijos pažadu, nepaskelbė jokio tvirto pareiškimo dėl 5,7 mlrd. dolerių (apie 5 mlrd. eurų) sumos, reikalingos planui finansuoti.