Donaldas Trumpas pasirašė JAV vyriausybės institucijų uždarymą nutraukiantį įstatymą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė svar­bų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mą, nu­trau­kian­tį an­trą­jį per tris sa­vai­tes JAV vy­riau­sy­bės veik­los su­stab­dy­mą. „Ką tik pa­si­ra­šiau Įsta­ty­mą,– par­ašė jis tvi­te­ry­je. – Mū­sų ka­riš­kiai da­bar bus stip­res­ni nei bet ka­da anks­čiau... Taip pat tai reiš­kia DAR­BO VIE­TAS (JOBS, JOBS, JOBS!“).

Atstovų Rūmai 240 balsų prieš 186 priėmė abiejų partijų pastangomis parengtą dokumentą, pratęsiantį vyriausybės finansavimą iki kovo 23 dienos ir padidinantį ateinančių dvejų metų federalinių išlaidų limitą beveik iki 300 mlrd. dolerių (245 mlrd. eurų).

Senatas šį teisės aktą priėmė anksti penktadienį.

JAV federalinės įstaigos buvo priverstos antrąkart per kelių savaičių laikotarpį stabdyti darbą, nes prieš penktadienio vidurnaktį sukankant galutiniam terminui paties prezidento Respublikonų partijos senatorius užblokavo balsavimą dėl biudžeto susitarimo.

Vis dėlto kiek vėliau iš naujo susirinkę senatoriai 71 balsu prieš 28 priėmė šį nutarimą ir lengvai atmetė konservatyvios pozicijos biudžeto klausimais besilaikančių respublikonų prieštaravimus, kad svarstomas teisės aktas grąžins nevaržomą išlaidavimą.