Donaldas Trumpas padarė nuolaidą ginklų priešininkams
Po 17 gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sio šau­dy­mo vie­no­je Flo­ri­dos mo­kyk­lų JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pri­ta­rė pa­stan­goms ge­rin­ti fe­de­ra­li­nę gink­lus no­rin­čių įsi­gy­ti as­me­nų pa­ti­kros sis­te­mą, pra­ne­šė Bal­tie­ji rū­mai.

Pasak atstovės spaudai Sarah Huckabee Sanders, prezidentas kalbėjosi su Teksaso senatoriumi respublikonu Johnu Cornynu apie abiejų partijų palaikomą įstatymą, kuris leistų papildyti Federalinio tyrimų biuro (FTB) duomenų bazę, kurioje būtų nurodyti asmenys, kuriems draudžiama pirkti ginklus.

„Kol diskusijos tęsiasi, svarstoma, kokios turi būti pataisos, prezidentas remia pastangas gerinti Federalinę asmenų patikros sistemą“, – sakė S. H. Sanders.

Minėtu įstatymu būtų baudžiamos federalinės agentūros, nesugebėjusios pateikti būtinus duomenis, ir premijuojamos valstijos, atitinkančios federalinių dotacijų bei kitų paskatų reikalavimus.

D. Trumpas lig šiol tvirtai palaikydavo amerikiečių teisę turėti ginklą ir Nacionalinę šaulių asociaciją (NRA).