Donaldas Trumpas laikosi griežtos migracijos politikos
Ar­tė­jant ru­de­nį vyk­sian­tiems tar­pi­niams Kong­re­so rin­ki­mams, JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį par­eiš­kė įsi­ti­ki­nęs, kad jo im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­ką pa­lai­kys rin­kė­jai, ne­pai­sant ar­šių gin­čų dėl pa­dė­ties pie­ti­nia­me pa­sie­ny­je, kur par­ei­gū­nai at­ski­ria vai­kus nuo mig­ran­tų, mė­gi­nan­čių pa­tek­ti į ša­lį.

„Reikia kažko laikytis“, – savo griežtą poziciją gynė D. Trumpas.

Kaip naujienų agentūrai AP sakė Baltųjų rūmų pareigūnai ir išorės patarėjai, prezidentas tebėra įsitikinęs, kad tvirtas požiūris į imigraciją yra teisingas sprendimas. Pareigūnai ir patarėjai pageidavo išlikti anonimai.

Nors Baltieji rūmai užsiminė, jog D. Trumpas gali būti atviras nedideliems pokyčiams, kad išspręstų atsiskyrimų pasienyje problemą, prezidentas antradienį buvo pasiryžęs tęsti griežtą imigracijos politiką, kuriai pritarė pritarė dar prieš savo netikėtą atėjimą į valdžią.

Antradienį prezidentas gynė savo administracijos „nulinės tolerancijos“ politiką, dėl kurios tūkstančiai migrantų vaikų buvo atskirti nuo savo tėvų JAV ir Meksikos pasienyje, ir tvirtino, kad tai yra vienintelis veiksmingas būdas kovoti su nelegalia imigracija.

„Nenoriu, kad vaikai būtų atimami iš jų tėvų, – pareiškė prezidentas prieš susitikimą su smulkiaisiais verslininkais. – Kai persekioji tėvus už nelegalų atvykimą – kas turėtų vykti – turi iš jų atimti vaikus.“

„Neprivalome jų persekioti, bet tada nepersekiotume jų už nelegalų atvykimą. Tai nėra gerai“, – pareiškė D. Trumpas.