Donaldas Trumpas įvardijo, kas kelia grėsmę amerikietiškoms vertybėms
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį sa­vo me­ti­nia­me pra­ne­ši­me pa­skel­bė, kad Ki­ni­ja ir Ru­si­ja ke­lia grės­mę ame­ri­kie­tiš­ko­sioms ver­ty­bėms ir pa­tvir­ti­no, kad Va­šing­to­no po­zi­ci­ja dėl kon­ku­ren­ci­jos tarp ga­lin­gų­jų vals­ty­bių su­da­ro jo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­li­ti­kos bran­duo­lį.

„Visame pasaulyje susiduriame su piktadariškais režimais, teroristų grupuotėmis ir varžovėmis, tokiomis kaip Kinija ir Rusija, metančiomis iššūkį mūsų interesams, ekonomikai ir vertybėms“, – D. Trumpas sakė Kongresui, skaitydamas metinį pranešimą „Apie padėtį Sąjungoje“.

„Atremdami šiuos pavojus žinome, kad silpnumas yra patikimiausias kelias į konfliktą ir kad neprilygstama galia yra patikimiausias mūsų gynybos priemonė“, – pridūrė prezidentas.

Jis taip pat pareiškė, kad Šiaurės Korėjos režimas gali labai greitai įgyti didelio nuotolio branduolinius užtaisus galinčių nešti raketų, kelsiančių grėsmę Amerikos miestams.

„Šiaurės Korėjos beatodairiškos pastangos turėti branduolinių raketų gali labai greitai sukelti grėsmę mūsų tėvynei. Vykdome maksimalaus spaudimo kampaniją, kad to niekada neįvyktų“, – sakė D. Trumpas.