Didins latvių kalbos reikalavimus mažumų darželiuose
Lat­vi­jos tau­ti­nių ma­žu­mų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo prog­ra­mo­se pla­nuo­ja­ma pa­kel­ti lat­vių kal­bos mo­ky­mo­si rei­ka­la­vi­mus, an­tra­die­nį pra­ne­šė žur­na­lis­tams Vals­ty­bi­nio švie­ti­mo tu­ri­nio cen­tro di­rek­to­rius Gun­ta­ras Cat­la­kas.

Remiantis anksčiau patvirtintomis švietimo įstatymų pataisomis, numatančiomis laipsnišką perėjimą į mokymąsi latvių kalba visose mokyklose, vaikams jau darželiuose būtina suteikti galimybę mokytis latvių kalbos, kad jie galėtų sėkmingai mokytis pradinėse mokyklose bei tolesniuose švietimo pakopose, pristatydamas naujus ikimokyklinio ugdymo principus nurodė G. Catlakas.

Dokumente numatoma, kad tautinių mažumų darželinukai turės mokėti latviškai atsakyti į klausimus, ką jie matė ir girdėjo, išreikšti savo poreikius, bendrauti buitinėmis temomis, taisyklingai tarti latvių balsius ir priebalsius, mokėti abėcėlę, skaityti ir suprasti trumpus žodžius bei rašyti raidžių elementus.

Naujoje programoje nurodoma, kad latvių kalbos mokymąsi ikimokyklinėse įstaigose reikia skatinti kasdien, kad vaikai galėtų palaipsniui įsisavinti žinias.

Taip pat numatoma, kad darželiuose bus bendraujama latviškai žaidimų ir užsiėmimų metu, išskyrus tuos atvejus, kai tautinių mažumų vaikai mokosi kitų kalbų.

Naują ugdymo programą ikimokyklinėse įstaigose planuojama pradėti įgyvendinti jau nuo šių metų rudens.