Demokratų lyderiai žada užginčyti Trumpo sprendimą skelbti nepaprastąją padėtį
Du aukš­čiau­sio ran­go de­mo­kra­tų par­ei­gū­nai JAV Kong­re­se penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad im­sis veiks­mų prieš pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po spren­di­mą pa­skelb­ti ne­pap­ras­tą­ją pa­dė­tį ir su­da­ry­ti są­ly­gas skir­ti mi­li­jar­dus do­le­rių fe­de­ra­li­nių lė­šų sie­nos pa­sie­ny­je su Mek­si­ka sta­ty­bai.

Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi ir Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeras sakė, kad imsis veiksmų „Kongrese, teismuose ir visuomenėje“.

Pasak jų, D. Trumpo sprendimas paskelbti nepaprastąją padėtį yra neteisėtas. Demokratų lyderiai teigia, kad šis žingsnis „suplėšytų konstituciją“, nes būtų uzurpuotos Kongreso galios kontroliuoti vyriausybės išlaidas.

Baltųjų rūmų pareigūnai sakė, kad dalis šių lėšų būtų paimta iš kariuomenės statybų projektų. N. Pelosi ir Ch. Schumeras teigia, kad D. Trumpas tokiu atveju eikvotų pinigus „reikalingus mūsų kariuomenės ir mūsų valstybės saugumui“.

Demokratai gali pateikti ieškinių teismams ir inicijuoti balsavimus Kongrese, kad užblokuotų D. Trumpo planuojamus pinigų pervedimus. Prezidentas savo ruožtu gali blokuoti jo planui nepalankius teisės aktus, jeigu jie būtų priimti.

D. Trumpas sako esantis pasiruošęs, kad jam bus mesta iššūkių teismuose.