Danija dvigubina bausmes už nusikaltimus getuose
Įsta­ty­mų ne­pai­sy­mas im­ig­ran­tų ra­jo­nuo­se ta­po di­de­le prob­le­ma Da­ni­jo­je, to­dėl vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja tai­ky­ti dvi­gu­bas baus­mes už nu­si­kal­ti­mus, pa­da­ry­tus ge­tuo­se – nu­skur­du­siuo­se kvar­ta­luo­se, ku­riuo­se dau­giau kaip pu­sę gy­ven­to­jų su­da­ro im­ig­ran­tai.

Danijos ministras pirmininkas Larsas Lokke Rasmussenas paskelbė, jog šios priemonės yra dalis didesnio plano, kuriuo siekiama, kad iki 2030 metų Danijoje neliktų getų.

Vyriausybė suskaičiavo 22 tokius rajonus, kuriuose daugiau kaip 50 proc. gyventojų yra ne Vakarų kilmės imigrantai. Pagal planą vietos policija galės skirti dvigubas bausmes už tokius nusikaltimus kaip vandalizmą, vagystes ir pan.

Imigrantai Kopenhagoje.

Teisingumo ministras Soerenas Pape Poulsenas, vadovaujantis Danijos konservatorių partijai, taip aiškino iniciatyvą: „Jei bus nustatyta daugiau vandalizmo, smurto ar grasinimo atvejų, vietos policijos viršininkas galės paskelbti rajoną sugriežtintų bausmių zona. Tuomet bausmė už jame padarytą nusikaltimą bus dviguba“.

Ministras nesutiko, kad sunkesnės bausmės viename rajone gali tiesiog išvyti nusikaltėlius į kitą. „Danijoje visur turi būti saugu gyventi“, – pabrėžė jis.

Tokios iniciatyvos kaip visada sulaukia kritikos. Kai kurie Danijos teisės ekspertai sako, jog dvigubų bausmių planas pažeidžia principą, kad prieš įstatymą visi vienodai lygūs. Bet Danijos vyriausybė su tuo nesutinka, o ją šiuo klausimu remia ir opozicijoje esantys socialdemokratai.

Vyriausybė siekia išgyvendinti „paralelinę visuomenę“, kuri atsirado integracijai nepasiduodančių imigrantų rajonuose. Jų gyventojai laikosi savo tradicijų ir nepriima šalies, į kurią atvyko, gyvenimo normų. Vyriausybės duomenimis, Danijoje gyvena apie pusė milijono ne Vakarų kilmės žmonių – 10 kartų daugiau nei buvo 1980 metais.

Manoma, kad „paralelinėje visuomenėje“ gyvena 28 tūkst. imigrantų šeimų, o getuose tokių šeimų yra daugiau nei 50 procentų. Didžiausios etninės grupės šioje kategorijoje yra atvykėliai iš Somalio (44 proc.) ir Libano (41 proc.).

Danijos vyriausybė siekia išgyvendinti „paralelinę visuomenę“, kuri atsirado integracijai nepasiduodančių imigrantų rajonuose.

Vyriausybė sudarė getų sąrašą, išnagrinėjusi duomenis apie gyventojų nedarbą, išsilavinimą ir pajamas. Rajonas laikomas getu, jei atitinka mažiausiai tris iš šių penkių kriterijų:

* daugiau kaip 50 proc. gyventojų yra ne Vakarų kilmės imigrantai;

* daugiau kaip 2,7 proc. gyventojų yra teisti už nusikaltimus;

* nedarbas viršija 40 proc.;

* daugiau kaip 50 proc. gyventojų turi tik pradinį išsilavinimą;

* vidutinės pajamos mažesnės nei 55 proc. vidurkio toje šalies dalyje.