Dachau kalinys t. Richardas Henke bus skelbiamas palaimintuoju
Da­chau ka­li­nys t. Ri­char­das Hen­ke, ka­ta­li­kų apaš­ta­la­vi­mo drau­gi­jos ku­ni­gas, mi­rė kan­ki­nio mir­ti­mi Da­chau kon­cen­tra­ci­jos la­ge­ry­je 1945 me­tų va­sa­rio 22 d.

Popiežius Pranciškus penktadienį audiencijoje priimtą Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą įgaliojo paskelbti dvylika kongregacijos dekretų. Vatikano radijo laidose išsamiau pristatytas iš Gardino kilęs garbingasis t. Melchioras Juozapas Fordonas, dekrete pripažinus jo herojiškas dorybes. Dekretais pripažintos iš viso vienuolikos Dievo tarnų ir tarnaičių herojiškos dorybės. Vienas dekretas yra dėl nacių nukankinto vokiečio kunigo Richardo Henke kankinystės.

Dachau koncentracijos lagerio kalinys t. Richardas Henke, katalikų apaštalavimo draugijos kunigas, mirė kankinio mirtimi 1945 metų vasario 22 d. Nustačius, kad 44 metų amžiaus kunigas iš pietvakarių Vokietijos Reino krašto-Pfalco buvo nukankintas, t.y. nužudytas iš neapykantos tikėjimui, jis artimiausiu metu bus paskelbtas palaimintuoju.

Tarp kitų dekretų viename minimas lenkas vyskupas, buvęs Krokuvos augziliaras vysk. Jonas Pietraszko. Pripažintos jo herojiškos dorybės. Krokuvos arkivyskupijoje 1911 metais gimęs garbingasis vyskupas Jonas penkiolika metų buvo Krokuvos arkivyskupo šv. Karolio Wojtylos vyskupas pagalbininkas, ėjęs šias pareigas dar dešimtmetį po to, kai Krokuvos vyskupas buvo išrinktas popiežiumi.

Kituose dekretuose minimos penkių kunigų – indo, ispano, meksikiečio, dviejų italų, trijų italių vienuolių ir vieno italo pasauliečio herojiškos dorybės.