D. Trumpas antradienį neskaitys Kongrese metinio pranešimo
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį ne­skai­tys Kong­re­se me­ti­nio pra­ne­ši­mo, pra­ne­šė te­le­vi­zi­ja CNN. Pra­ne­ši­mas per­duo­tas re­mian­tis At­sto­vų Rū­mų pir­mi­nin­kės Nan­cy Pe­lo­si  pa­dė­jė­jo ko­men­ta­ru.

Šaltinis nesakė, kada prezidentas galėtų perskaityti savo metinį pranešimą.

Praėjusios savaitės pabaigoje D. Trumpui paskelbus, kad buvo pasiektas susitarimas, kuriuo laikinai nutraukiamas ilgiausias visų laikų federalinės vyriausybės uždarymas, N. Pelosi spaudos konferencijoje pareiškė, kad prezidento „metinio pranešimo data kol kas nepaskirta“. Ji pažymėjo, kad galima data bus aptarinėjama po to, kai visos valstybinės įstaigos atnaujins darbą.

Be to, D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad savo metinį pranešimą skaitys tik tada, kai pasibaigs laikinas vyriausybės uždarymas, taip atmesdamas N. Pelosi pasiūlymą pateikti pranešimą rašytine forma.

Metiniai pranešimai, kuriuose JAV prezidentai Kongresui išdėsto, kaip vertina padėtį šalyje, ir pateikia savo įstatymų leidybos iniciatyvas, paprastai skaitomi paskutinį sausio antradienį.