CNN padavė į teismą Baltuosius rūmus dėl draudimo juose lankytis reporteriui
Te­le­vi­zi­ja CNN an­tra­die­nį pa­da­vė į teis­mą Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ją, teig­da­ma, kad Bal­tie­ji rū­mai pa­žei­dė žur­na­lis­to Ji­mo Acos­tos kons­ti­tu­ci­nes tei­ses, at­šau­kę jo spau­dos dar­buo­to­jo lei­di­mą po gin­čo su JAV pre­zi­den­tu.

„Neteisėtu šio leidimo atšaukimu pažeidžiamos CNN ir Acostos spaudos laisvės teisės pagal Pirmąją pataisą ir jų teisės į įstatyminę tvarką pagal Penktąją pataisą“, – sakoma televizijos pareiškime.

„Paprašėme teismo tuojau pat paskelbti uždraudimą, kuriuo (būtų) reikalaujama grąžinti Jimui leidimą (lankytis Baltuosiuose rūmuose), ir pagal šį procesą sieksime nuolatinės priemonės“, – nurodoma pareiškime.