Chelsea Manning suimta už atsisakymą liudyti „WikiLeaks“ byloje
JAV pa­slap­čių vie­šin­to­ja Chel­sea Man­ning, 2013 me­tais nu­teis­ta už JAV ka­ri­nių pa­slap­čių per­da­vi­mą „Wi­ki­Leaks“, penk­ta­die­nį bu­vo vėl su­im­ta už tai, kad at­si­sa­kė duo­ti par­ody­mus di­džio­sios žiu­ri ty­ri­me apie vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čią gru­pę, pra­ne­šė jos rė­mė­jai.

„Chelsea Manning gražinta į federalinę įkalinimo įstaigą, nes atsisakė liudyti“ didžiajai žiuri Arlingtone, Virdžinijoje, sakoma „The Sparrow Project“ pareiškime.

Jame nurodoma, kad bylos teisėjas Claude'as Hiltonas (Klodas Hiltonas) nurodė, jog Ch. Mannning yra sulaikyta neribotam laikui, kol „išpirks (savo kaltę) arba kol didžioji žiuri bus paleista“.