Černobylio jėgainės zonoje užfiksuota radioaktyvaus jodo koncentracija
Ke­tu­riuo­se kon­tro­li­niuo­se punk­tuo­se Čer­no­by­lio jė­gai­nės zo­no­je va­sa­rio 18–23 die­no­mis ore bu­vo už­fik­suo­ta ne­di­de­lė ra­dioak­ty­vio­jo jo­do-131 kon­cen­tra­ci­ja, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Ukrai­nos vals­ty­bi­nė bran­duo­li­nio re­gu­lia­vi­mo ins­pek­ci­ja.

„Tam tikras radionuklido jodo-131 kiekis yra aukščiau matavimo prietaisų aptinkamo minimalaus lygio, bet tokios koncentracijos nekelia pavojaus žmogaus ir aplinkos saugumui“, – sakoma inspekcijos spaudos tarnybos pranešime.

Inspekcijos duomenimis, kontrolės punktai Kijeve ir Ukrainos atominėse elektrinėse jodo-131 izotopo koncentracijos ore neužfiksavo.

Apie 2018 metų vasarį oro mėginiuose užfiksuotą nedidelę jodo-131 koncentraciją anksčiau pranešė Norvegijos ir Suomijos valstybinės tarnybos.