Čekų parlamentarai priėmė bendrą antisemitizmo apibrėžtį
Če­ki­jos par­la­men­to že­mie­ji rū­mai pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria pri­pa­žįs­ta­mas bend­ras tarp­tau­ti­nis an­ti­se­mi­tiz­mo apib­rė­ži­mas.

Nors tarpvyriausybinio Tarptautinio Holokausto atminties aljanso (IHRA) apibrėžtis nėra įpareigojama, žemųjų parlamento rūmų pirmininkas Radekas Vondračekas sakė, kad ji gali padėti pareigūnams spręsti neapykantos nusikaltimų problemą.

2016 metais suformuluotas apibrėžimas antisemitizmą apibūdina kaip „tam tikrą sampratą apie žydus, galinčią pasireikšti neapykanta žydams“.

„Žodinės ir fizinės antisemitizmo apraiškos yra nukreiptos į žydus arba ne žydų tautybės asmenis ir (arba) jų nuosavybę, žydų bendruomenės institucijas ir religinius objektus“, – taip pat sakoma apibrėžtyje.

Rezoliuciją dėl šio apibrėžimo čekų parlamentas priėmė penktadienį, per posėdį Holokausto aukoms paminėti prieš Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, kuri bus minima šį sekmadienį.

Apibrėžtį yra priėmę virtinės Europos šalių parlamentai ir Izraelis.

Čekijoje pasireiškiančio antisemitizmo laipsnis yra palyginti mažas.