Čekijos premjeras: Italijos prašymas priimti migrantus yra „kelias į pragarą“
Če­ki­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, mi­li­jar­die­rius And­re­jus Ba­bi­šas sek­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Ita­li­jos pra­šy­mas ki­toms Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bėms na­rėms pri­im­ti kai ku­riuos iš 450 mig­ran­tų, įstri­gu­sių Vi­dur­že­mio jū­ro­je dvie­juo­se „Fron­tex“ lai­vuo­se, yra „ke­lias į pra­ga­rą“.

Prancūzija ir Malta jau sutiko priimti po 50 migrantų, tuo tarpu Čekijos vyriausybės vadovas ir toliau laikosi migrantams priešiškos pozicijos, kurią yra užėmę ir kiti regiono lyderiai, įskaitant Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos vadovus.

„Kaip ir kiti ES ministrai pirmininkai, gavau kopiją Italijos ministro pirmininko Conte‘s laiško,... kuriame jis Europos Sąjungos prašo pasirūpinti kai kuriais iš 450 žmonių, kurie dabar yra įstrigę jūroje“, – parašė A. Babišas tviteryje.

„Toks požiūris yra kelias į pragarą“, – pareiškė Slovakijoje gimęs 63 metų amžiaus populistas, kurio mažumos koalicinė vyriausybė dėl komunistų partijos palaikymo ketvirtadienį laimėjo parlamento balsavimą dėl pasitikėjimo.

Šis požiūris „tik dar labiau motyvuoja nelegalius žmonių gabentojus ir didina jų pajamas. Mūsų šalis nepriims jokių migrantų“, pridūrė A. Babišas ir paragino laikytis „savanoriškumo principo“.

„Turime padėti migrantams tose šalyse, iš kurių jie atvyksta, už Europos sienų, kad jie nebevyktų į savo kelionę [į Europą]“, – pareiškė Čekijos vyriausybės vadovas.

Migracija Čekijoje yra karštai diskutuojamas politinis klausimas. Nuo migrantų krizės pradžios 2015 metais šioje šalyje įsikūrė vos keletas pabėgėlių.

Balandžio mėnesį atlikta Čekijos mokslų akademijos apklausa parodė, jog 58 proc. čekų laikosi nuomonės, kad šalis neturėtų priimti jokių migrantų iš karo draskomų regionų.

Maždaug 35 proc. apklaustųjų pareiškė, kad migrantai turėtų būti priimami laikinai, ir tik 3 proc. buvo linkę leisti jiems pasilikti šalyje.