Buvusiam Izraelio energetikos ministrui – 11 metų belangės
Bu­vu­siam Iz­rae­lio ener­ge­ti­kos ir inf­ras­truk­tū­ros mi­nis­trui Go­ne­nui Se­ge­vui dėl kal­ti­ni­mų šni­pi­nė­jus ša­lies ne­su­tai­ko­mam prieš­inin­kui Ira­nui pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą su pro­ku­ro­rais bu­vo skir­ta 11 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Pagal susitarimą G. Segevas padarys kaltės pripažinimo pareiškimą dėl rimto šnipinėjimo ir informacijos perdavimo priešui, informavo ministerija.

G. Segevas energetikos ir infrastruktūros ministro poste dirbo 1995–1996 metais.

Buvęs ministras kaltinamas pateikęs Iranui „informacijos, susijusios su energijos rinka, saugumo objektais Izraelyje, pastatais ir pareigūnais politinėse bei saugumo institucijose, ir daugiau“. Nurodoma, kad jis tai darė gyvendamas Nigerijoje nuo 2012 metų iki pat savo arešto Izraelio Ben Guriono oro uoste 2018 metų gegužę.

Jis taip pat buvo kaltinamas tuo, kad nuvyko į Iraną susitikti su savo prižiūrėtojais.

G. Segevas, kuris premjero Yitzhako Rabino Darbo partijos („HaAvoda“) vyriausybėje dirbo perbėgęs iš kraštutinių dešiniųjų stovyklos atiduoti lemiamo balso už Antrąjį Oslo susitarimą su palestiniečiais, anksčiau yra kalėjęs dėl baudžiamųjų kaltinimų.

2004 metais jis buvo apkaltintas bandymu nelegaliai įvežti iš Nyderlandų į Izraelį 30 tūkst. ekstazio tablečių, pasinaudojant diplomatiniu pasu su suklastota galiojimo data.

2005-aisiais jis pagal susitarimą su prokurorais pripažino kaltinimus.

G. Segevas taip pat buvo teistas už bandymą sukčiauti pasinaudojant kredito kortele.