Buvęs dvigubas agentas Skripalis veikiausiai apnuodytas su Rusijos valdžios žinia
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos tar­ny­bos, ti­rian­čios bu­vu­sio ru­sų dvi­gu­bo agen­to Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir jo du­kros ap­nuo­di­ji­mą Ang­li­jo­je, ke­lia prie­lai­dą, kad ši at­aka vei­kiau­siai bu­vo įvyk­dy­ta pri­ta­rus Ru­si­jos va­do­vy­bei, pir­ma­die­nį pa­skel­bė nau­jie­nų te­le­vi­zi­ja CNN, rem­da­ma­si šal­ti­niu Jung­ti­nė­se vals­ti­jo­se, su­si­pa­ži­nu­siu su bri­tų at­lie­ka­mo ty­ri­mo ei­ga.

Buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas S. Skripalis ir jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo apnuodyti Anglijos pietiniame Solsberio mieste, veikiausiai savo namuose. Ekspertai padarė išvadą, kad jie buvo paveikti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“).

„Abejojama, ar šią ataką galėjo įvykdyti nepriklausomi veikėjai, negavę Rusijos vyriausybės aukščiausio lygmens pritarimo“, – sakoma CNN pranešime.

Televizija nurodė, kad tyrėjai daro tokią išvadą, nes išpuolis prieš Skripalius buvo organizuotas labai aukštu lygiu.

CNN šaltiniai sakė, kad tokį užpuolimą galėjo surengti vienas arba kelis asmenys, apmokyti naudoti „Novičiok“.

Rusija neigia Londono kaltinimus dėl „Skripalių bylos“ ir pabrėžia, kad 2017 metais sunaikino paskutines turėtas cheminių ginklų atsargas.