Buvęs Donaldo Trumpo patarėjas paleistas už užstatą
Bu­vęs JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pa­ta­rė­jas Ro­ge­ris Sto­ne'as, su­im­tas penk­ta­die­nį Flo­ri­do­je ti­riant ga­li­mus vals­ty­bės va­do­vo ry­šius su Mask­va, bu­vo pa­leis­tas už 250 tūkst. (220) do­le­rių užs­ta­tą, pra­ne­šė ame­ri­kie­čių ži­niask­lai­da.

R. Stone'as stojo prieš teismą kelios valandos po jo arešto, kurį pagal specialiojo prokuroro Roberto Muellerio išduotą kaltinamąjį aktą prieš aušrą įvykdė jo namuose Fort Loderdeile gerai ginkluoti policininkai.

R. Stone'ui pareikšti septyni kaltinimai, įskaitant trukdymą oficialiam procesui, klaidingos informacijos teikimą ir įtakos liudytojams darymą, informavo leidinys „The New York Times“ ir kitos žiniasklaidos organizacijos, citavusios R. Muellerio biurą.