Britanija ir ES susitarė dėl pereinamojo laikotarpio po „Brexit“
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Eu­ro­pos Są­jun­ga pir­ma­die­nį pa­sie­kė svar­bų su­si­ta­ri­mą dėl be­veik dve­jus me­tus truk­sian­čio pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio po ša­lies iš­sto­ji­mo at­ei­nan­čių me­tų ko­vą, pra­ne­šė Bend­ri­jos vy­riau­sia­sis de­ry­bi­nin­kas Mi­che­lis Bar­nier.

„Pasiekėme susitarimą dėl pereinamojo laikotarpio“, – sakė M. Barnier spaudos konferencijoje Briuselyje po derybų su Didžiosios Britanijos „Brexit“ derybininku Davidu Davisu.

„Pereinamasis laikotarpis bus ribotos trukmės“, – pažymėjo jis.

Sutarė dėl Airijos sienos

Didžioji Britanija ir Europos Sąjunga sutarė dėl Airijos sienos problemos „atsarginio“ sprendinio, kurį britų ministrė pirmininkė Theresa May vos prieš kelias savaites atmetė kaip nepriimtiną.

„Sutarėme, kad šis sprendinys turi būti įtrauktas į pasitraukimo sutarties teisinį tekstą“, – sakė ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier.

Susitarimas numato, kad jei nebus rasta geresnio sprendinio dėl sienos, po „Brexit“ Šiaurės Airija gali likti ES muitų sąjungoje.