Britai žada neapkrauti pasiliekančių ES piliečių registracijos mokesčiu
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ne­rei­ka­laus mo­kes­čio iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­čių, no­rin­čių pa­teik­ti pra­šy­mus, kad gau­tų lei­di­mą nuo­lat gy­ven­ti ša­ly­je po jos iš­sto­ji­mo iš Bend­ri­jos.

Britanijai išstojus iš ES, bloko piliečiai neteks automatiškos teisės gyventi Britanijoje. Vyriausybė sako, jog visi, kas jau yra šalyje, galės likti, ir inicijavo registracijos internetu procesą su 65 svarų (73,76 euro) mokesčiu suaugusiam asmeniui.

Th. May paskelbė, kad išgirdusi kai kurių ES piliečių Britanijoje susirūpinimą naikina šį mokestį.

Tai ji paskelbė Bendruomenių Rūmuose pristatydama priemones, kuriomis siekia numalšinti nepritarimą vyriausybės „skyrybų“ susitarimui su ES.

Didžiojoje Britanijoje gyvena maždaug 3 mln. ES piliečių.