Brazilijos teismas eksprezidento nepasigailėjo
Bra­zi­li­jos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ket­vir­ta­die­nį at­me­tė bu­vu­sio ša­lies pre­zi­den­to Lui­zo Ina­cio Lu­los da Sil­vos pa­stan­gas pa­vė­lin­ti jam už ko­rup­ci­ją skir­tą 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, o ši nu­tar­tis ga­li nu­lem­ti di­džiau­sios Lo­ty­nų Ame­ri­kos ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mų baig­tį.

Šešiais balsais prieš penkis teisėjų priimtas sprendimas reiškia, kad L. I. Lula da Silva, buvęs visų populiariausias Brazilijos vadovas ir spalio 7-ąją vyksiančių prezidento rinkimų favoritas, gali būti suimtas artimiausiomis dienomis.