Belovežo girios kirtimas Lenkijai kainuos brangiai
Len­ki­jos de­ši­nio­ji vy­riau­sy­bė pa­žei­dė Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas, vyk­dy­da­ma kir­ti­mus į UNES­CO pa­vel­do sa­ra­šą įtrauk­to­je Be­lo­ve­žo gi­rio­je, vie­na­me pa­sku­ti­nių­jų iš­li­ku­sių Eu­ro­pos pir­mykš­čių miš­kų, sa­ko­ma an­tra­die­nį pa­skelb­to­je aukš­čiau­sio­sios ES teis­mo ins­ti­tu­ci­jos nu­tar­ty­je.

„Lenkijos vykdytos miškų tvarkymo operacijos, susijusios su (ES aplinkosaugos tinklo) „Natura 2000“ teritorija Belovežo girioje, pažeidžia ES teisę“, – sakoma Europos Teisingumo Teismo (ETT) pranešime.

Belovežo girioje, plytinčioje abipus Lenkijos ir Baltarusijos dienos, įkurtoje „Natura 2000“ teritorijoje kirtimai buvo pradėti 2016 metų gegužę. Praeitais metais Europos Komisija kreipėsi į ETT, argumentuodama, kad tvirtindama, kad taip naikinamas unikalia flora ir fauna garsėjantis miškas.

ETT pažymėjo, kad suintensyvinusi kirtimus Lenkija nevykdė savo įsipareigojimų saugoti ypač svarbias gamtines buveines.

Tuometis Lenkijos aplinkos ministras Janas Szyszko savo ruožtu tvirtino, kad kirsti medžius būtina, siekiant sustabdyti kinivarpų invaziją.

Aplinkosaugininkai skundėsi, kad šios saugomos teritorijos reglamentą pažeidžiantys didelio masto kirtimai naikina retų gyvūnų ir augalų rūšių buveines. Dėl šių veiksmų ne kartą buvo rengiami protestai.

Teismas pareiškė, kad Lenkijos vyriausybė privalo „nedelsdama“ vykdyti jo nutartį ir sustabdyti kirtimus, nes priešingu atveju šalis Naujasis aplinkos ministras Henrykas Kowalczykas pažadėjo, kad Lenkija vykdys ETT sprendimą.

Teismas taip pat įpareigojo Lenkiją apmokėti šios bylos nagrinėjimo išlaidas, bet konkrečios sumos neįvardijo.

Į Belovežo girią panašūs miškai prieš 10 tūkst. metų plytėjo didžiojoje Europos dalyje. Šiuo metu Belovežo sengirė yra viena didžiausių iki mūsų dienų išlikusių ir mažai pakitusių tų miškų fragmentų.