Baskų separatistai atsiprašo už padarytą žalą
Bas­kų se­pa­ra­tis­tų gru­puo­tė ETA penk­ta­die­nį pa­skel­bė at­sip­ra­šy­mą už skaus­mą ir ža­lą, su­kel­tą per de­šimt­me­čius tru­ku­sią jos gink­luo­tą ko­vą už ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bę, ir pa­pra­šė au­kų at­lei­di­mo.

„Esame sukėlę daug skausmo ir nepataisomos žalos. Norime išreikšti pagarbą žuvusiems, sužeistiesiems ir ETA veiksmų aukoms... Nuoširdžiai dėl to gailimės“, – sakoma pareiškime, paskelbtame baskų laikraštyje „Gara“.

Manoma, šį atsiprašymą paskelbusi ETA artimiausiomis dienomis gali paskelbti apie savo paleidimą. Per beveik keturis dešimtmečius trukusią šios organizacijos kovą už Baskų krašto nepriklausomybę, užbaigtą 2011 metais ETA paskelbtomis nuolatinėmis paliaubomis, žuvo mažiausiai 829 žmonės.