Bandymas atlikti rusų samdinių veiklos tyrimą baigėsi 3 žurnalistų mirtimi
Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je (CAR) per pa­sa­lą ša­lia cen­tri­nio Si­bu­to mies­to bu­vo nu­žu­dy­ti trys ru­sų žur­na­lis­tai, ku­rie vyk­dė žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą apie Ru­si­jos sam­di­nių kom­pa­ni­jos veik­lą šio­je ša­ly­je. Trys Ru­si­jos pi­lie­čiai iš­vy­ko iš Si­bu­to pir­ma­die­nį apie 19 val. vie­tos (21 val. Lie­tu­vos) lai­ku. Jie bu­vo už­pul­ti tarp dvie­jų kai­mų apie 23 km nuo mies­to, in­for­ma­vo Si­bu­to par­ei­gū­nas Mar­ce­li­nas Yoyo.

„Juos prižiūrėję saugumo pareigūnai liepė jiems nevykti, nes jau buvo sutemę, – sakė M. Yoyo. – Juos pagrobė apie 10 vyrų; jie visi buvo su turbanais ir kalbėjo tik arabiškai.“

Pasak M. Yoyo, žurnalistai buvo nužudyti pasalos vietoje. Tuo tarpu jų vairuotojui pavyko pasprukti ir antradienio rytą pranešti apie incidentą pareigūnams.

Jungtinių Tautų misijos CAR atstovas Vladimiras Monteiro (Vladimiras Monteiras) sakė, kad aukų palaikai buvo surasti ar atvežti į misijos ligoninę Sibute. Jis nenurodė jų tautybių ir tapatybių.

Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad CAR buvo nužudyti rusų žurnalistai Kirilas Radčenka, Aleksandras Rastorgujevas ir Orchanas Džemalis. Ministerija išreiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir sakė, jog stengiasi pasiekti, kad jų palaikai būtų sugrąžinti į Rusiją.

Pasak ministerijos, Rusijos ambasada CAR nebuvo informuota, kad šalyje vieši rusų žurnalistų.

K. Radčenka, A. Rastorgujevas ir O. Džemalis, bendradarbiaudami su tiriamosios žurnalistikos leidiniu, valdomu Kremliaus kritiku tapusio buvusio Rusijos oligarcho Michailo Chodorkovskio, kūrė dokumentinį filmą. Pasak Rusijos žiniasklaidos, jie kūrė filmą apie Rusijos privačią karinę bendrovę, veikiančią CAR.

CAR vyriausybės atstovas Ange Maxime'as Kazagui nurodė, kad šalies komunikacijos,viešojo saugumo ir gynybos ministerijos nebuvo išdavusios akreditacijų Rusijos žurnalistų delegacijai.