Baltijos šalys – nedraugiškiausių Rusijai dešimtuke
Ru­sai ar­ti­miau­sia sa­vo ša­lies są­jun­gi­nin­ke lai­ko Bal­ta­ru­si­ją, o ne­drau­giš­kiau­sia ša­li­mi – Jung­ti­nes Vals­ti­jas, ro­do ne­prik­lau­so­mo Ju­ri­jaus Le­va­dos ana­li­ti­nio cen­tro su­reng­tos so­cio­lo­gi­nės apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Apklausos metu 49 proc. respondentų įvardijo Baltarusiją artimiausia savo šalies sąjungininke. Į draugiškiausių šalių penketuką taip pat pateko Kinija (ją nurodė 40 proc. respondentų), Kazachstanas (32 proc.), Sirija (21 proc.) ir Indija (19 procentų).

Nedraugiškiausių Maskvai valstybių penketuko pirmojoje vietoje atsidūrė Jungtinės Valstijos (78 procentai). Antroji vieta atiteko Ukrainai (49 proc.), trečioji – Didžiajai Britanijai (38 procentai). Remiantis apklausos duomenimis, ketvirtą ir penktą nedraugiškiausių valstybių sąrašo vietą užėmė atitinkamai Latvija (26 proc.) ir Lenkija (24 procentai).

Toliau nedraugiškų valstybių sąraše rikiuojasi Lietuva (23 proc.), Vokietija (17 proc.), Estija (15 proc.), taip pat Gruzija bei Vokietija, kurias įvardijo po 8 proc. respondentų.

Gegužės 24–30 dienomis vykdyto sociologinio tyrimo metu buvo apklausti 1 600 ne jaunesnių kaip 18 metų amžiaus respondentų 136 miestuose ir gyvenvietėse 52-uose Rusijos Federacijos administraciniuose subjektuose.