Baltieji rūmai „laikinai“ grąžins akreditaciją CNN reporteriui
Bal­tie­ji rū­mai penk­ta­die­nį nu­ro­dė „lai­ki­nai“ grą­žin­sian­tys akre­di­ta­ci­ją te­le­vi­zi­jos CNN žur­na­lis­tui Ji­mui Acos­tai, fe­de­ra­li­niam teis­mui nu­ta­rus, kad prie­iga re­por­te­riui bu­vo ne­tei­sė­tai ati­mta po gin­čo su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trumpu

D. Trumpo atstovė spaudai Sarah Sanders sakė, kad „reaguodami į teismo (sprendimą) laikinai grąžinsime leidimą reporteriui“.

Ji paliko atvirą galimybę, kad J. Acostos akreditaciją bus siekiama atimti vėliau. Pasak S. Sanders, bus įvestos naujos taisyklės, „siekiant užtikrinti sąžiningas ir tvarkingas spaudos konferencijas“.

CNN prašė, kad J. Acostos akreditacija būtų grąžinta, kol bus išnagrinėtas ieškinys dėl jos atšaukimo.

Šios televizijos vyriausiasis Baltųjų rūmų korespondentas per pastaruosius dvejus metus spaudos konferencijose ne kartą yra surėmęs ietis su D. Trumpu ir S. Sanders. Tačiau Baltieji rūmai atėmė jo akreditaciją praeitą savaitę, po kovingos spaudos konferencijos, per kurią J. Acosta susiginčijo su D. Trumpu.

Nurodymą atnaujinti akreditaciją paskelbęs teisėjas Timothy Kelly yra paskirtas D. Trumpo.