Australų kardinolui skirta šešerių metų kalėjimo bausmė
Aus­tra­lų kar­di­no­lui, bu­vu­siam po­pie­žiaus pa­dė­jė­jui Geor­ge'ui Pel­lui tre­čia­die­nį bu­vo skir­ta še­še­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė už ly­ti­nius nu­si­kal­ti­mus prieš vai­kus.

Kalėjime dvasininkas turės praleisti mažiausiai trejus metus ir aštuonis mėnesius, nusprendė teismas.

Vyriausiasis teisėjas Peteris Kiddas Viktorijos apygardos teisme sakė, kad kaltinamajam bausmę skyrė atsižvelgdamas ne tik į 77-erių G. Pello „pasibaisėtiną nusikaltimą“, bet ir jo seną amžių bei tai, kad jis gyveno „kitais atžvilgiais nepriekaištingą gyvenimą“.

G. Pellui grėsė maksimali 50 metų kalėjimo bausmė už penkis kaltinimus lytiniais nusikaltimais prieš du choristus praėjusio amžiaus pabaigoje.

G. Pellas buvo vienas iš patikimiausių popiežiaus padėjėjų, kuriam 2014 metais pontifikas patikėjo rūpintis Bažnyčios finansų skaidrumu. Tačiau praėjusių metų gruodį popiežius Pranciškus pašalino jį iš savo artimiausių patarėjų rato.