Australijos premjerui koją pakišo pabėgėlių įstatymas
Aus­tra­li­jos kon­ser­va­to­rių ma­žu­mos vy­riau­sy­bė an­tra­die­nį pa­ty­rė triuš­ki­nan­tį po­li­ti­nį pra­lai­mė­ji­mą dėl pa­bė­gė­lių įsta­ty­mo ir ta­po pir­mą­ja ša­lies ad­mi­nis­tra­ci­ja per be­veik šim­tą me­tų, pra­lai­mė­ju­sia per bal­sa­vi­mą dėl svar­baus tei­sės ak­to ir su­lau­ku­sia ra­gi­ni­mų su­reng­ti pir­ma­lai­kius rin­ki­mus.

Nepaisant alinančio darbo ir asmeninių lobistinių pastangų ministras pirmininkas Scottas Morrisonas pralaimėjo parlamento narių daugumai, reikalaujančiai, kad Australijos migrantų sulaikymo centruose užsienyje laikomi migrantai galėtų būti perkelti į Australiją gydymui.

Tai pirmas atvejis per daugelį dešimtmečių, kai Australijos vyriausybė pralaimėjo ginčą dėl reikšmingo įstatymo projekto. Įstatymo priėmimas buvo sutiktas plojimais ir balsavimą parlamente Kanberoje stebėjusių visuomenės atstovų sveikinimo šūksniais.

Prieš minėtą įstatymo projektą pasisakanti S. Morrisono vyriausybė pernai neteko parlamentinės daugumos paramos ir dabar yra priklausoma nuo svyruojančių Atstovų Rūmų narių.

Tačiau pabėgėlių įstatymo priėmimas pirmąją šių metų parlamento sesijos dieną 75 balsais „už“ ir 74 balsais „prieš“ yra stiprus smūgis su sunkumais susiduriančiam vyriausybės vadovui. Premjero pralaimėjimas privertė suabejoti, ar jis gali ir toliau vadovauti vyriausybei.

Paskutinį kartą balsavimą dėl svarbaus įstatymo projekto Australijos vyriausybė buvo pralaimėjusi 1929 metais. Tuomet šalies premjeras Stanley Bruce'as nedelsiant paskelbė naujus rinkimus ir juos pralaimėjo.

1941 metais simbolinį balsavimą dėl biudžeto pralaimėjusi ministro pirmininko Arthuro Faddeno vyriausybė irgi nedelsiant atsistatydino.