Australija turi naują premjerą
Nau­juo­ju Aus­tra­li­jos prem­je­ru penk­ta­die­nį bu­vo iš­rink­tas ša­lies iž­di­nin­kas Scot­tas Mor­ri­so­nas. Jis įvei­kė įta­kin­gą kon­ser­va­ty­vių pa­žiū­rų bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Pe­te­rį Dut­to­ną, ku­ris iš­va­ka­rė­se par­eiš­kė esąs ti­kras, kad jau už­si­ti­kri­no pa­kan­ka­mai bal­sų, ku­rių rei­kia ati­mti iš Mal­col­mo Turn­bul­lo  Li­be­ra­lų par­ti­jos vai­rą.

Naujuoju Australijos premjeru penktadienį buvo išrinktas šalies iždininkas Scottas Morrisonas. Jis įveikė įtakingą konservatyvių pažiūrų buvusį vidaus reikalų ministrą Peterį Duttoną, kuris išvakarėse pareiškė esąs tikras, kad jau užsitikrino pakankamai balsų, kurių reikia atimti iš Malcolmo Turnbullo Liberalų partijos vairą.

S. Morrisonas, M. Turnbullo sąjungininkas, buvo išrinktas 45 balsais prieš 40.

Dėl partijos lyderio ir Australijos premjero posto varžėsi ir Užsienio reikalų ministrė Julie Bishop, tačiau ji iškrito dar pirmame balsavimo ture.

Prieš balsavimą M. Turnbullas pranešė gavęs peticiją, kurioje buvo sakoma, kad jis prarado daugumos paramą savo Liberalų partijoje, todėl būtina išrinkti naują lyderį.

„Man ką tik įteikė prašymą sušaukti Liberalų partijos parlamento posėdį. Ant jo yra 43 parašai“, – parašė M. Turnbullas socialiniame tinkle „Twitter“.