Atsistatydino JK Šiaurės Airijos reikalų jaunesnysis ministras
Už Šiau­rės Ai­ri­jos rei­ka­lus at­sa­kin­gas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos jau­nes­ny­sis mi­nis­tras Shai­les­has Va­ra ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė at­sis­ta­ty­di­nan­tis dėl siū­lo­mos „Bre­xit“ su­tar­ties, nes ji esą ne­už­ti­kri­na, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė bus „su­ve­re­ni, ne­prik­lau­so­ma ša­lis“.

Per „Twitter“ paskelbtame pranešime apie atsistatydinimą Sh. Vera rašo, kad susitarimas, kuriam ankstesnę dieną „kolektyviai“ pritarė Britanijos vyriausybė, „palieka JK pusiaukelės name be jokios laiko ribos, kada pagaliau būsime suvereni valstybė“.