Atšilimas: JAV grąžino ES misijai „vertingos partnerės“ diplomatinį statusą
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pir­ma­die­nį pra­ne­šė grą­ži­nu­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos mi­si­jai Va­šing­to­ne jos bu­vu­sį sta­tu­są ir pa­va­di­no Bend­ri­ją vie­na iš „ver­tin­giau­sių par­tne­rių“.

Šis pareiškimas paskelbtas JAV ir ES ruošiantis atnaujinti sudėtingas derybas dėl prekybos.

JAV Valstybės departamentas praėjusių metų pabaigoje ES misijos diplomatinį statusą nuo prilyginamo valstybei pakeitė į prilyginamą tarptautinei organizacijai. Tai tapo dar vienu rimtu smūgiu transatlantiniams ryšiams.

„Valstybės departamentas vėl pripažins Europos Sąjungos atstovavimą Vašingtone prilygstančiu dvišalei misijai pagal diplomatinio korpuso vyresniškumo tvarką“, – rašoma pareiškime, išplatintame JAV ambasadoriaus Bendrijoje Gordono Sondlando.