Atšaukiami Baracko Obamos įsakymai
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja tre­čia­die­nį ėmė­si pir­mų­jų veiks­mų at­šau­kiant bu­vu­sio ša­lies va­do­vo Ba­rac­ko Oba­mos lai­kų re­ko­men­da­ci­jas, ku­rio­mis švie­ti­mo įstai­gos bu­vo ska­ti­na­mos at­siž­velg­ti į sto­jan­čių­jų ra­sę ir et­ni­nę kil­mę, sie­kiant pa­di­din­ti pri­ima­mų žmo­nių įvai­ro­vę.

Tokie pokyčiai politikoje reiškia, kad federalinė vyriausybė nuo šiol skatina mokyklas ir universitetus priimant moksleivius ar studentus laikytis rasės atžvilgiu neutralios pozicijos.

Aukščiausiasis Teismas ne kartą pasisakydavo, nors ir vis mažesne teisėjų balsų persvara, jog priimant mokinius ir studentus turi būti atsižvelgiama į jų rasę, kad mažumos būtų integruojamos elitinėse JAV mokymosi įstaigose.

Tačiau dabar itin prieštaringai vertinamam pozityviosios administracijos principui iškilo grėsmė, D. Trumpo administracijai vykdant naują politiką ir paskelbus apie atsistatydinimą AT teisėjui Anthony Kennedy, kuriam dažnai tekdavo tarti lemiamą žodį Aukščiausiajame Teisme ir kurio vietą tikriausiai užims daug konservatyvesnis teisėjas.

„Skelbdamos (priėmimo) tvarką federalinės agentūros turi laikytis konstitucinių principų bei Kongreso ir prezidento nustatytų taisyklių“, – pareiškime nurodė generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas.

„Vis dėlto ankstesnių administracijų laikais agentūros dažnai mėgindavo primesti amerikiečiams naujų taisyklių be jokių viešai skelbiamų pranešimų bei pastabų pateikimo laikotarpio, tiesiog siųsdamos laišką ar platindamos rekomendacinį dokumentą svetainėje. Tai neteisinga, ir tai nėra geras vadovavimo pavyzdys“, – nurodė jis.

Prezidento respublikono George'o Busho administracija buvo paskelbusi panašias priėmimo gaires, kuriomis buvo skatinama laikytis rasės atžvilgiu neutralios pozicijos.

Tuo tarpu D. Trumpo pirmtakas B. Obama leido pradinėms ir vidurinėms mokykloms bei universitetams priimant mokinius ir studentus „užtikrinant įvairovę savanoriškai atsižvelgti į rasės faktorių“ ir tikino, jog švietimo įstaigos tam turi „įtikinamų priežasčių“.

Tarp atšauktų dokumentų yra federalinių garantijų gairės, kuriuose atsižvelgiama į asmens nacionalinę kilmę. Dauguma jų yra B. Obamos prezidentavimo laikų.

Tos rekomendacijos buvo tarp 24 dokumentų, trečiadienį atšauktų Teisingumo departamento. Pasak jo atstovų, jie yra „nereikalingi, pasenę, nesuderinami su dabartiniais įstatymais ir kitais atžvilgiais netinkami“.

Tarp atšauktų dokumentų yra federalinių garantijų gairės, kuriuose atsižvelgiama į asmens nacionalinę kilmę. Dauguma jų yra B. Obamos prezidentavimo laikų.

„Šis generalinio prokuroro Sessionso žingsnis yra konkretus ženklas, kad prieš pilietines laisves vykdomas karas aukščiausiu valstybės lygiu“, – pareiškė Amerikos pilietinių teisių sąjungos Nacionalinės politikos skyriaus direktorius Faizas Shakiras.

„Tai dar viena Sessionso ir prezidento Trumpo ataka prieš spalvotuosius žmones. Mūsų teisėsaugos vadovas naikina struktūras, kurios užkerta kelia rasinei diskriminacijai švietimo bei apgyvendinimo srityse ir užtikrinant, kad mūsų baudžiamojo teisingumo sistema elgiasi sąžiningai su nepilnamečiais“, – pridūrė jis.