Armėnijoje suformuota nauja vyriausybė
Ar­mė­ni­jos pre­zi­den­tas Ar­me­nas Sarg­sia­nas šeš­ta­die­nį pa­si­ra­šė įsa­ky­mus dėl nau­jos vy­riau­sy­bės mi­nis­trų pa­sky­ri­mo, pra­ne­šė pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­ba.

Be kitų, paskirti gynybos ministras Davitas Tonojanas, teisingumo ministras Artakas Zeinalianas, finansų ministras Atomas Džandžugazianas, ekonominės plėtros ir investicijų ministras Tigranas Chačatrianas ir užsienio reikalų ministras Zohrabas Mnacakanianas.

Anksčiau prezidentas pasirašė įsakymus, kuriais premjeru paskyrė Nikolą Pašinianą, o vicepremjerais – Tigraną Avinianą ir Mherą Grigorianą.

Beveik visi ministrai išsaugojo postus naujojoje vyriausybėje. Vienintelė nauja ministrė yra Darbo ir socialinių reikalų ministerijai vadovausianti Zaruhi Batojan, kuri anksčiau buvo darbo ir socialinių reikalų viceministrė.

Anksčiau N. Pašinianas sakė, kad bus paskirti tik du trečdaliai naujosios vyriausybės narių.

„Pagal įstatymą vyriausybė laikoma visiškai suformuota, jei paskirti du trečdaliai jos narių. Laikysimės šito kelio. Bus paskirti du trečdaliai vyriausybės narių. Likusieji nebus paskirti, kol neišsiaiškinsime klausimų, susijusių su vyriausybės sudėties pakeitimais“, – per vyriausybės posėdį sausio 17 dieną sakė N. Pašinianas.

Šiuo metu Armėnijos vyriausybę sudaro premjeras, du vicepremjerai ir 17 ministrų.

Anksčiau buvo pranešta, kad vadžia planuoja ministerijų skaičių sumažinti iki 11 ar 12.

N. Pašinianas iškovojo triuškinamą pergalę per gruodį įvykusius pirmalaikius parlamento rinkimus ir įtvirtino savo politinį autoritetą.

Reformų siekiantis N. Pašinianas pirmalaikius rinkimus išprovokavo keli mėnesiai po to, kai iškilo į valdžią per taikią revoliuciją.